Viktor Yamshchikov

«Spring in the forest», х.м., 80x100, 2013