Viktor Yamshchikov

«Spring in St. Petersburg», х.м., 80x100, 2018