Viktor Yamshchikov

«A Garden in spring», х.м., 80x100, 2019