Viktor Yamshchikov

«Windy day at sea», х.м., 80x100, 2019