Viktor Yamshchikov

«Wine and grapes», х.м., 50x60, 2015