Viktor Yamshchikov

«Apple orchard», х.м., 50x70, 2017