Viktor Yamshchikov

«Southern city of Italy», х.м., 90x110, 2015