Viktor Yamshchikov

«Southern City», х.м., 80x100, 2011