Viktor Yamshchikov

«The smell of the sea», х.м., 90x120, 2009