Viktor Yamshchikov

«Overgrown pond», х.м., 80x100, 2019