Viktor Yamshchikov

«Female portrait», х.м., 91x74, 1988