Viktor Yamshchikov

«Winter on Furshtatskaya Street», х.м., 40x50, 2018