Viktor Yamshchikov

«Golden Forest», х.м., 70x88, 1993